• Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Povljana - pogledaj dokument
 • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone "Povljana" u Povljani ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 07/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na čest.zem. 1355/2 k.o. Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 07/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na čest.zem. 1440/2 k.o. Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 07/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o uspostavi Baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 07/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o javnim priznanjima Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 07/24) - pogledaj dokument
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za razdoblje od 2024. do 2028. godine ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 09/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 09/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o donošenju I. (prvih) izmjena i dopuna Prometnog elaborata za područje Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 10/24) - pogledaj dokument
  • Prilog - Izmjena i dopuna Prometnog elaborata za područje Općine Povljana - pogledaj dokument
 • Odluka o dodjeli "Priznanja Općine Povljana" ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 10/24) - pogledaj dokument
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 10/24) - pogledaj dokument
 • Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar na području Općine Povljana za 2024. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/23) - pogledaj
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birča zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Povljana za 2024. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/23) - pogledaj
 • Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/23) - pogledaj
 • Odluka o komunalnom redu Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/23) - pogledaj
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske
  županije", broj 18/23) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 16/23) - pogledaj
  • Prilog I. - Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Povljana za razdoblje od 01.01 do 30.06. 2023. ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 16/23) - pogledaj
  • Prilog I. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Povljana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine - pogledaj
 • Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 16/23) - pogledaj
  • Prilog I. - I. izmjene i dopune Proračuna Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj
 • Odluka o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 16/23) - pogledaj
 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statua Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 11/23) - pogledaj
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 11/23) - pogledaj
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone "Bas" (UPU 3) ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 11/23) - pogledaj
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 11/23) - pogledaj
 • Odluka o donošenju Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 11/23) - pogledaj
 • Odluka o parkiralištima na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj
 • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi - 2023. ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj
 • Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac (UPU 2) ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 01/23) - pogledaj
 • Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 01/23) - pogledaj
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 01/23) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Povljana za 2023. godinu s financijskim učincima za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 01/23) - pogledaj
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Povljana - pogledaj
 • Proračun Općine Povljana za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Sastavni dio Proračuna Općine Povljana za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja u 2023. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima u 2023. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka u 2023. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Program javnih potreba - HGSS - 2023. ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje djela troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore u Općini Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima u 2022. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka u 2022. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2023. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 33/22) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2021. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 31/22) - pogledaj
 • Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 31/22) - pogledaj
 • Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 31/22) - pogledaj dokument
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 29/22) - pogledaj dokument
 • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 29/22) - pogledaj dokument
 • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za 2021. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 29/22) - pogledaj dokument
 • Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 19/22) - pogledaj
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 19/22) - pogledaj
 • Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Općina Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 19/22) - pogledaj
 • Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 19/22) - pogledaj
 • Odluka o javnom redu i miru na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 19/22) - pogledaj
 • Odluka o donaciji sredstava u svrhu opremanja teretane ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 14/22) - pogledaj
 • Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac (UPU 2) ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 14/22) - pogledaj
 • Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 14/22) - pogledaj
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO OPćine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Socijalni program Općine Povljana za 2022. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Program javnih potreba HGSS ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Grafički dio Odluke o davanju u zakup javne površine za 2022. godinu (Prilog I) ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o naknadi za korištenje javnih površina na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Povljana za 2022. godinu s financijskim učincima za 2023. i 2024. godinu-1 ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s fin. učincima za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Povljana od 2021. do 2024. godine ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Povljana od 2021. do 2024. ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 10/22) - pogledaj
 • Odluka o imenovanju osobe za zastupanje Općine Povljana kao osnivač- član trgovačkog društva "Vodovod Hrvatsko primorje- južni ogranak" d.o.o., Senj - pogledaj
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Program javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Program za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore u Općini Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Proračun Općine Povljana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu - pogledaj
 • Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Povljana za 2021. - pogledaj
 • Odluka o pokretanju javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine k.č. 1259 k.o. Povljana za autokamp CAMP-PORAT - pogledaj
 • Odluka o neprihvaćanju Zamolbe za umanjenjem naknade poduzeća Nova Camping d.o.o. - pogledaj
 • Odluka o komunalnoj naknadi - pogledaj
 • Odluka o pristupanju Općine Povljana u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) Tri mora - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Povljana za razdoblje od 2021. do 2027. godine - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Povljana, 2021. godina - pogledaj
 • Odluka o imenovanju članova Komisije za proračun i financije - pogledaj
 • Odluka o komunalnom doprinosu - pogledaj
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Povljani - pogledaj
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i sanaciju zgrade Doma kulture u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i sanaciju sportske dvorane u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o produljenju važenja Strategije ukupnog razvoja Općine Povljana za razdoblje 2016.-2020. godine - pogledaj
 • Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
 • Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana - pogledaj
 • Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za akademsku 2021.-2022. godinu - pogledaj
 • Odluka o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Povljana - pogledaj
 • Odluka o imenovanju Odbora za imenovanje ulica i trgova Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik - pogledaj
 • Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje - pogledaj
 • Odluka o izboru članova mandatnog povjerenstva - pogledaj
 • Odluka o izboru predsjednika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o izboru potpredsjednika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o donošenju Poslovnika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Povljana za 2021. godinu - pogledaj
 • Odluka o pokretanju poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" - pogledaj
 • Statut Općine Povljana - Word dokument
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Program gradnje objekata i kom. infrastrukture u 2020. godini - WORD dokument
 • Pravilnik o unutarnjem redu JUO Povljana - WORD dokument
 • Plan prijma u službu u Općinu Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka OV za HBOR Vodovod Povljana - WORD dokument
 • Odluka o zatvaranju odlagališta Vulina Draga - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2020- WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete - WORD dokument
 • Odluka o porezima Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o javnim potrebama u sportu za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu izmjena - WORD dokument
 • Odluka načelnika plan klasifikacijskih oznaka 2020- WORD dokument
 • 16. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • 14. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • 10. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • 9. Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • 9. Odluka o donošenju„Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • 7. Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • 6. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • 5. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu - WORD dokument
 • 4. Odluka o pripremi, realizaciji i provedbi Aglomeracije - WORD dokument
 • 2. Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • 1. Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu - WORD dokument
 • Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela - WORD dokument
 • Odluka o načinu sufinanciranja zemljišnih knjiga - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu NOVA - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno komunalan pitanja - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za statut - WORD dokument
 • Razrješenje i imenovanje Predsjednika i članova povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada - WORD dokument
 • Suglasnost na zahtjev Nova Camping - WORD dokument
 • Odluka o stavljanju van snage prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • Odluka o  načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu 2018.g - WORD dokument
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina 2018. g - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2018. godina - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova 2018. godina - WORD dokument
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za građevinske radove - WORD dokument
 • Odluka o osnivanju Kolegija općinskog načelnika - WORD dokument
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018-novi - WORD dokument
 • Plaža Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Mali Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Perilo - WORD dokument
 • PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara - WORD dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.