Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017, 98/2019, 144/2020) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 14/17) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine, donosiSTATUT OPĆINE POVLJANAI. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Povljana, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Povljana (dalje u tekstu: Općina).
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.


Članak 2.


Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine je samo mjesto Povljana
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.


Članak 3.


Općina je pravna osoba.
Naziv Općine je: Općina Povljana.
Sjedište Općine je u Povljani, Stjepana Radića 20.II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE


Članak 4.


Službena obilježja Općine su grb i zastava.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.


Članak 5.


Grb Općine: U plavom je srebrni stojeći prikaz Sv. Nikole s mitrom na glavi, desne ruke podignute u blagoslovu, u lijevoj drži tri jabuke na knjizi i biskupski štap.


Članak 6.


Zastava Općine svijetloplava s bijelo obrubljenim grbom u sredini dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa propisom. Iako Odluka kojom su usvojeni simboli propisuje bijeli obrub oko grba u zastavi, koriste se i zastave sa zlatnim obrubom. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri pravokutna repa, od kojih je srednji duži, sa zlatnim resama uz donji rub, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, imenom općine u dva reda iznad i dvije ukrštene maslinove grančice kao vijenac ispod grba.


Članak 7.


Dan Općine je 23. travnja, na Dan Sv. Jurja.III. JAVNA PRIZNANJA


Članak 8.


Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.


Članak 9.


Javna priznanja Općine Povljana su:
1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Povljana,
2. Nagrada Općine Povljana za životno djelo,
3. Godišnja nagrada Općine Povljana,
4. Grb Općine Povljana i
5. Priznanje Općine Povljana.
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


Članak 11.


Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u okviru samoupravnog djelokruga i u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.


Članak 12.


Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.


Članak 13.


Sporazum o suradnji Općine Povljana s općinama i gradovima na području Republike Hrvatske ili s lokalnim jedinicama druge države objavljuje se u "Službenom glasniku Zadarske županije“.


V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG


Članak 14.


Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, a podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.


Članak 15.


Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području, te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonima i ovim Statutom.


Članak 16.


Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Međusobni odnosi Općine i jedinica iz stavka 1. ovoga članka u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Općine.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće, a temeljem odluke Općinskog vijeća općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.


Članak 17.


Općinsko Vijeće Općine, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, u skladu sa ovim Statutom i Statutom Zadarske županije, prenijeti na Zadarsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU


Članak 18.


Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 19 .


Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Raspisivanje referenduma može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.


Članak 20.


Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za raspisivanje referenduma mora biti podnesen sukladno zakonu kojim se uređuje provedba referenduma.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.


Članak 21.


Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje će roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno zakonu.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika podnijeli birači, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka i odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.


Članak 22.


Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.


Članak 23.


Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.


Članak 24.


Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.


Članak 25.


Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom, mogu se sazvati zborovi građana.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Kad zborove saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće, odnosno općinskog načelnika.


Članak 26.


Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom koji donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 27.


Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10 % od ukupnog broja birača u jedinici, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem, a način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom koji donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 28.


Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i to: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.
Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.VII. TIJELA OPĆINE POVLJANA


Članak 29.


Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.1. OPĆINSKO VIJEĆE


Članak 30.


Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.


Članak 31.


Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


Članak 32.


Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.


Članak 33.


Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika i
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.


Članak 34.


Općinsko vijeće ima 7 članova.


Članak 35.


Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.


Članak 36.


Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje član Općinskog vijeća ne prima plaću.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.


Članak 37.


Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja Općine Povljana, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo i
- smrću.
Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.


Članak 38.


Ukoliko za člana Općinskog vijeća bude izabrana osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.
Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.
Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Na sjednici Općinskog vijeća umjesto člana Općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama zakona.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
Iznimno, ograničenje iz stavka 10. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga članka.


Članak 39.


Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja općinskom načelniku,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća od tijela Općine, te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.


Članak 40.


Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. Radna tijela


Članak 41.


Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija,
- Komisija za proračun i financije,
- Komisija za dodjelu javnih priznanja.


Članak 42.


Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.


Članak 43.


Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže statut Općine i poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu statuta Općine odnosno poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću.


Članak 44.


Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost članova Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća.


Članak 45.


Komisija za proračun i financije:
- Razmatra prijedlog proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, te izmjene i dopune proračuna,
- prati provođenje utvrđene financijske politike.


Članak 46.


Komisija za dodjelu javnih priznanja:
- provodi postupak prikupljanja prijedloga i razmatra pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Povljana,
- utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli pojedinog javnog priznanja te ga upućuje Općinskom vijeću


Članak 47.


Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom ili posebnom odlukom.2. OPĆINSKI NAČELNIK


Članak 48.


Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, odnosno do dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Općinski načelnik:
- zastupa Općinu,
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina odnosno drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač,
- podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave ako su povjereni Općini,
- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. alineje 20. općinski načelnik dužan je objaviti u idućem broju Službenog glasnika Zadarske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.


Članak 49.


Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.


Članak 50.


Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.


Članak 51.


Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća.
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, ovaj Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.


Članak 52.


Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.


Članak 53.


Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno.
Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati dužnost.


Članak 54.


Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.


Članak 55.


Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.VIII. UPRAVNA TIJELA


Članak 56.


Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom povjereni Općini, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana ima ovlast i obvezu tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.
Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova u okviru ustrojenog Jedinstvenog upravnog odjela, a u slučaju da za to nema mogućnosti, dužna je osigurati obavljanje tih poslova zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave.


Članak 57.


Jedinstveni upravni odjel pri obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel je za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran općinskom načelniku.


Članak 58.


Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine.IX. JAVNE SLUŽBE


Članak 59.


U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.


Članak 60.


Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 59. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele imenuje općinski načelnik.


X. MJESNA SAMOUPRAVA


Članak 61.


Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju Statutom Općine, a za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove većeg naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.


Članak 62.


Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.


Članak 63.


Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacija i udruženje građana te općinski načelnik.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka , kada ga podnose građani ili njihove organizacije se podnosi u pisanom obliku i dostavlja općinskom načelniku.


Članak 64.


Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.


Članak 65.


Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.


Članak 66.


Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.


Članak 67.


Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.


Članak 68.


Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Od dana osnivanja mjesnih odbora do raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora ne može proteći više od 60 dana.
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.


Članak 69.


Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.


Članak 70.


Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.


Članak 71.


Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.


Članak 72.


Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.


Članak 73.


Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.


Članak 74.


Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.


Članak 75.


Mjesni odbori u okviru svog djelokruga brinu o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, prate potrebe građana i predlažu aktivnosti u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.


Članak 76.


Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel.


Članak 77.


Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.


Članak 78.


Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE POVLJANA


Članak 79.


Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Povljana čine imovinu Općine Povljana.


Članak 80.


Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.


Članak 81.


Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
- općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkom porezu i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.


Članak 82.


Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.


Članak 83.


Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.


Članak 84.


Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.


Članak 85.


Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje na način i u roku propisanom zakonom.
Općinsko vijeće donosi proračun na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i njenih proračunskih korisnika u skladu s propisanim zakonom.


Članak 86.


Ako je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.


Članak 87.


Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Članak 88.


Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.
Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Članak 89.


Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 86., 87. i 88. ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 85. stavka 8. ovoga Statuta.“


Članak 90.


Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.


Članak 91.


Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine.XII. AKTI OPĆINE


Članak 92.


Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.


Članak 93.


Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.


Članak 94.


Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.


Članak 95.


Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela.
Opći akti se objavljuju u „Službenom glasniku Zadarske županije".
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od njihove objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.


Članak 96.


Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije ili pokrenuti upravni spor.
Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 4. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Na donošenje pojedinačnih akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih posebnih propisa.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Povljana.


Članak 97.


Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (dalje: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan ovim Statutom i poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 3. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.XIII. JAVNOST RADA


Članak 98.


Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.


Članak 99.


Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine Povljana.
Javnost rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela se ostvaruje i provedbom obveza propisanih zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.XIV. PROMJENE STATUTA


Članak 100.


Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Statut Općine, kao i njegove izmjene, odnosno dopune, donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedloguXV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 101.


Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 14/17)
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije“, osim članka 20. stavka 1., 2. i 4., članka 21. stavka 5. i 6., članka 38. stavka 4. i 11., članaka 52., 53., 55., 86., 87., 88. i 89. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/1
URBROJ: 2198/25-40-21-2
Povljana, 29. ožujka 2021. godineOPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA
Predsjednica OV
Katarina Crljenko

 

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.