Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("NN, br 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21.svibnja 2017, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana utvrdilo je i objavilo rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća Općina Povljana. Na temelju članka 84. st 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojednine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (nositelj: IVICA POGORILIĆ) - 4 MJESTA
 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - 4 MJESTA
 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (nositelj: IVAN ŠKODA) - 1 MJESTO

Općinsko vijeće Općine Povljana

 1. Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Povljana Katarina Crljenko (HDZ)
 2. Zamjenik predsjednice Općinskog Vijeća Općine Povljana Nikola Škoda (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ivica Pogorilić)
 3. Šime Jurišić (HDZ)
 4. Roko Milutina (HDZ)
 5. Josip Rumora (HDZ)
 6. Anita Rukavina (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ivica Pogorilić)
 7. Antonija Škoda (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ivica Pogorilić)
 8. Željko Pogorilić (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ivica Pogorilić)
 9. Ivan Škoda (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ivan Škoda)

Dužnosti i ovlasti Općinskog Vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Povljana čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Povljana,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže i bira nadzorne, upravne odbore predstavnike u skupštinu trgovačkih društava koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • odlučuje o dugoročnom zaduživanju Općine,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi prostorno plansku dokumentaciju,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.
 • Donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanja ustanova koji je osnivač Općina,
 • osniva fond za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine i bira odbor koji će upravljati Fondom,
 • osniva fond za stipendiranje nadarenih učenika i studenata i bira odbor koji će upravljati tim Fondom,
 • bira komisiju za socijalnu skrb,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova, uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije,
 • bira komisiju za natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Povljana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu