• Odluka o komunalnom redu za 2021. godinu - pogledaj
 • Službeni glasnik Zadarske županije br.  32/20 - pogledaj

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Provodeći Odluku o komunalnom redu Općine Povljana komunalno redarstvo nadzire:

 • - uređenje naselja (uređenje vanjskih dijelova zgrada; postavljanje natpisnih ploča ulica i kućnih brojeva; postavljanje pokretnih stvari, reklama, natpisa, izloga, plakata i sl.; javna rasvjeta; uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina; rekreacijske površine i sportska igrališta; komunalni objekti i uređaji u općoj upotrebi; otvorene tržnice, .)
 • - korištenje javnih površina (iskrcaj, ukrcaj i smještanje građevinskog materijala na javnim površinama; )
 • - održavanje čistoće i čuvanje javnih površina ( očuvanje javnih prometnih površina; čišćenje, održavanje i zaštita javnih zelenih površina;
 • - skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom (odlaganje opasnog otpada; odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala).
 • - uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina.
 • - uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama - kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo, ukloniti će se po nalogu komunalnog redara a o trošku vlasnika).

Ovlasti komunalnog redara:

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Općinskog Vijeća kojom se propisuje komunalni red.

Nadzire odredbe prema Odluci o javnom redu i miru Općine Povljana.

U suglasju s odredbama čl. 6. st.2. i čl. 10. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13 i 153/13) komunalno redarstvo vrši:

 • kontrolu uporabe elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i
 • kontrolu razine buke.

Provodeći Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 153/13) komunalno redarstvo vrši nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, koji nadzor se provodi:

  • u vezi s građenjem i izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, a to su odredbe Zakona o gradnji, grade, odnosno izvode:
  • 1) na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo,

 

   2) bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta – jednostavne i druge građevine i radovi u vezi s:

 

 • uklanjanjem ruševina zgrada,
 • otklanjanjem oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uključujući i one upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili pojedinačnu građevinu koja se nalazi u kulturno – povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar,
 • provedbom zahvata u prostoru koji nisu građenje, osim rudarskih radova,
 • dovršenjem zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u skladu s građevinskom dozvolom,
 • provedbom odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje gradnja,
 • izlaganjem energetskog certifikata.

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

 • ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati,
 • utvrditi identitet osoba i od njih uzimati izjave,
 • izvršiti uvid u dokumentaciju,
 • obaviti pregled,
 • prikupljati dokaze te obaviti i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Provodeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br.94/13) komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:

 • mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
 • mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Ovlasti komunalnog redara:

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • predložiti izdavanje prekršajnog naloga,
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Što nije u nadležnosti komunanog redara:

 • zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata,
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Komunalno redarstvo nadzire i druge Odluke općinskog Vijeća Općine Povljana vezane za komunalno gospodarstvo kojima su propisane ovlasti redarima za kontrolu odluka i nadzor.
Komunalno redarstvo nadzire i ostale Zakone u kojima su propisane ovlasti nadzora komunalnih redara.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.