ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Zadarskom listu, dana 31. listopada 2017. godine za prodaju i koncesiju (pravo građenja) građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda - Pogledaj ispravak natječaja

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju i koncesiju (pravo građenja) građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda
Tekst natječaja pročitajte OVDJE
-Natječaj objavljen u Zadarskom listu 31.10.2017.g

- NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - POGLEDAJ

- Grafički prikaz , karta lokacija - POGLEDAJ

- Lokacije javnih površina iz natječaja - POGLEDAJ (.ods file)

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava od 7. travnja 2017. godine - POGLEDAJ ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Na temelju članka 5. Odluke o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlsništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štandova, pokretnih naprava i dr. ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 8/15), Načelnik Općine Povljana raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Općina Povljana, Stjepana Radića 20, Povljana na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Odluke Općinskog vijeća Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-40-13-1, od 04.11. 2016. godine, te Odluke načelnika Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-30-14-1 od 08. veljače 2017. godine, oglašava OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju i koncesiju (pravo građenja)građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI NATJEČAJ OTVORENI NATJEČAJ ZA PRODAJU I KONCESIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI « POVLJANA- VRDIJAN» OPĆINE POVLJANA

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.