Temeljem čl. 109., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj: 153/13), i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 179/09,23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015., donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana

Članak I.
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Povljana, koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Članak II.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređanja Općine Povljana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

1.Tekstulani dio sadrži Odredbe za provođenje.

2. Grafički dio sadrži kartografske prikaze:
1A. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (1:25000)
1B. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- Promet, pošta i telekomunikacije (1:25000)

2A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – Energetski sustav (1:25000)
2B. INFRASTRUKTURNI SUSTAV I MREŽE
- Vodnogospodarski sustav, i obrada, skladištenje i odlaganje otpada (1:25000)

3A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – Ekološka mreže (1:25000)

4A. list 1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA – Povljana (1:5000)
4A. list 2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Povljana (1:5000)

4B. list 1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA – Povljana
- Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (1:5000)
4B. list 2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA – Povljana
- Područja i dijelovi primjene planskih mjera (1:5000)

Članak III.
Ovom Odlukom utvrđuje se šest (6) izvornika ovoga Plana u analognom i jedan (1) primjerak u elektroničkom zapisu.

Članak IV.
Sastavni dio ove Odluke su Odredbe za provođenje, koje će se zajedno s Odlukom objaviti u Službenom glasilu.

Članak V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Prostorni plan uređenja Općine Povljana (Službeni glasnik zadarske županije, br. 10/03, 11/03, 14/05, 16/07, 01/09 i 12/11) u dijelu na koji se ove Izmjene i dopune odnose.

Članak VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Slzžbenom glasniku Zadarske županije".

KLASA:350-01/14-01/1
URBROJ:2198/25-40-15-2
Povljana, 09. ožujka 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Vičević


PRILOZI DOKUMENTU

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POVLJANA IZMJENE I DOPUNE - OBRAZLOŽENJE

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POVLJANA IZMJENE I DOPUNE - ODREDBE

- Prostorni plan uređenja općine Povljana IZMJENE I DOPUNE KONAČNI PRIJEDLOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

- Prostorni plan uređenja općine Povljana IZMJENE I DOPUNE KONAČNI PRIJEDLOG PLANA - ODREDBE

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POVLJANA IZMJENE I DOPUNE SAŽETAK ZA JAVNOST

 

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.