Na temelju čl. 146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56/13), u svezi odredbe čl. 48 Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015. godine, donijelo je ODLUKU O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA