happy easter easter painted eggs basket wooden rustic table your decoration holiday

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/21 i 11/23) i Proračuna  Općine Povljana za 2024. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/23) Općinski načelnik Općine Povljana donosi

ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći povodom nadolazećeg blagdana (Uskrs) svakom kućanstvu u kojem prebiva 1 (jedna) osoba ili više njih, a u 2024. godini su navršili ili će navršiti 65 godina starosti i više, sa prebivalištem na području općine Povljana

Članak 1.

 Ova odluka se odnosi na isplatu jednokratne novčane pomoći (u daljnjem tekstu: uskrsnica) povodom nadolazećeg blagdana (Uskrs) svakom kućanstvu u kojem prebiva 1 (jedna) osoba ili više njih, a u 2024. godini su navršili ili će navršiti 65 godina starosti i više, sa prebivalištem na području općine Povljana.

Pojmovi koji se u ovoj Odluci  upotrebljavaju odnose se na pripadnike obaju spolova.

Članak 2.

 Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu uskrsnice iste će moći preuzeti od 20. ožujka do 28. ožujka 2024. godine od 9:00 do 12:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana.

Uskrsnice je moguće isplatiti isključivo uz predočenje osobne iskaznice (isključivo original osobna iskaznica, dakle ne fotografirana mobitelom, kopirana i sl.) – barem 1 (jedne) osobe iz kućanstva koja je u 2024. godini navršila ili će navršiti 65 godina starosti i više.

Ukoliko osoba preuzima uskrsnicu za nekog drugog, potrebno je predočiti svoju osobnu iskaznicu i osobnu iskaznicu osobe za koju se preuzima uskrsnica uz isključivo original osobne iskaznice za obje osobe, dakle ne fotografirana mobitelom, kopirana i sl.

Financijska sredstva za isplatu uskrsnica iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Povljana za 2024. godine, oznaka: Program 1011 Socijalna skrb, Aktivnost A101107 Prigodna pomoć starijim osobama (Božić, Uskrs).

Članak 3.

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana, na način da sastavi popis kućanstava prema evidenciji kućanstava, te na temelju evidencije organizira isplatu uskrsnica (popis kućanstava sastavni je dio ove Odluke ali nije predmet objave na službenoj stranici Općine Povljana www.povljana.hr i oglasnoj ploči).

Uskrsnica iznosi 70,00 € (slovima: sedamdeseteurainulacenti) i isplatiti će se u gotovini.

 Članak 4.

 Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom, te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Općina Povljana se obvezuje čuvati povjerljivost istih, te da će ih koristiti isključivo za svrhu isplate uskrsnice.

Članak 5.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Povljana www.povljana.hr

NAČELNIK:

Predrag Rukavina

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.