PLAN PRIHODA U 2016

PLAN RASHODA U 2016

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ‘’Narodne novine’’, broj 87/08), te članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije'' broj l7/09, 23/9 i 7/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015.godine, donosi ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2016. godinu

Temeljem čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 10/04 Uredba) te čl. 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće općine Povljana na svojoj 12. sjednici održanoj dana 02. listopada 2014. godine donosi ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU za financiranje građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik“ 10/05,7/09 i 7/11)

Na temelju čl. 107. i čl. 109. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 20. sjednici održanoj 24. studenog 2015. godine, donijelo je ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Povljana

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj 19/98) i članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi ODLUKU o groblju