Na temelju čl. 107. i čl. 109. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 20. sjednici održanoj 24. studenog 2015. godine, donijelo je ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Povljana