JAVNA RASPRAVA 0 IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJE OPINE POVLJANA (,,SLUBENT GLASNIK ZADARSKE UPANIJE" BR. 14/15, 19/15 i 17/16) IZVJEE 0 JAVNOJ RASPRAVI - Pogledaj dokument