OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Načelnik Općine Povljana

nacelnik-povljana-povljanaDragi posjetitelji!

Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se može pohvalit netaknutim prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom života i gostoljubivosti, a kako bismo Vam približili prošlost i sadašnjost naše sredine i vrijednih ljudi pripremili smo za Vas ove stranice. Kao domaćini uvijek dočekujemo i ispraćamo naše drage prijatelje i goste sa srdačnošću i osjećajem iskrenog prijateljstva.

Dobro nam došli!

Srdačan pozdrav, Načelnik Ivica Pogorilić


IZVOD IZ STATUTA OPĆINE POVLJANA (Članak. 44)

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • priprema prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Povljana čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • predlaže općinskom vijeću o davanju suglasnosti za zaduživanje Općine i pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • predlaže pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i predlaže konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • predlaže upravu trgovačkog društva kojima je Općina osnivač,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, a prema prethodnoj odluci komisije za natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • predlaže izmjenu cijena komunalnih usluga, do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,
 • provodi odluku komisije za natječaj o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan voditi evidenciju o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu izvijestiti općinsko vijeće za prethodno izvještajno razdoblje.

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik