OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općine Povljana

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013, 153/2013. ) i članka 30. Statuta Općine Povljana Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09, 23/09 i 07/10.), Općinsko vijeće Općine Povljana, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine, donosi ODLUKU o komunalnoj naknadi

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine", broj 28/10 ), te članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik" Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10 ), na prijedlog načelnika Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28 studenoga. 2014. godine, donosi ODLUKU o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2015. godinu

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ''Narodne novine'', broj 87/08, 136/12), te članka 30.Statuta Općine
Povljana ("Službeni glasnik", Zadarske županije brojl7/09, 23/09,07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 14. sjednici održanoj 19. prosinca. 2014. godine, donosi: ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2015. godinu

Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2014/2015

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN" broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana, (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09, 23/09 i 7/10 Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014.g. donosi Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2014/2015

ODLUKU o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10) i članka Odluke o komunalnom redu („Službenik glasnik Zadarske županije" br.17/09, 23/09 i 07/10 ) Općinsko vijeće Općine Povljana na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014. godine donosi ODLUKU o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik