OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općine Povljana

ODLUKA O POREZIMA OPĆINE POVLJANA

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06 i 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 30 . Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 2. sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2013.g. donijelo je slijedeću ODLUKU O POREZIMA OPĆINE POVLJANA

Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi

Na temelju članka 48. Stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' br. 10/97, 107/07) , članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (''Narodne novine'' br. 63/08), Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine, donosi ODLUKU o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi

Odluka o osnivanju Vijeća za koncesije na pomorskom dobru

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 30. Statuta Općine Povljana (»Službeni glasni Zadarske županije« broj 17/09, 23/09 i 7/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 8. sjednici održanoj 02. travnja 2014. godine, donijelo je ODLUKU o osnivanju Vijeća za koncesije na pomorskom dobru

ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( NN br. 153/09, 90/11, 56/13 I 14/14) te članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10 ) Općinsko vijeće Općine Povljana, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2014. godine, donosi ODLUKU O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Odluka o naknadi vijećnicima za sudjelovanje u radu na sjednicama

Temeljem čl. 31. stavak 2. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine" br. 31/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09 ), članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09,23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donosi ODLUKU o naknadi vijećnicima za sudjelovanje u radu na sjednicama

Odluka o komunalnom redu 2014

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik zadarske županije 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014., donosi ODLUKU o komunalnom redu

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik