OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općine Povljana

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Povljana

Na temelju odredbi članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Statuta Općine Povljana Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 17/09, 23/09 i 07/10), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 350-02/15-11/11, Ur. br. 531-05-15-2 od 04. ožujka 2015., Odluke Općinskog vijeća Općine Povljana o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Povljana sa svoje 15. sjednice održane dana 09. ožujka 2015. godine („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 05/15) predsjednik Općinskog vijeća Općine Povljana Nikola Vičević objavljuje: ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Povljana

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Povljana za 2014. godinu

Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10'') i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (''Narodne novine br. 30/14 i 67/14'') te Usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Povljana, Općinsko vijeće Općine Povljana na 14. sjednici Općinskog Vijeća Općine Povljana održanoj dana 19. prosinca 2014. godine donosi Odluku o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Povljana za 2014. godinu

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» br. 138/06) i članka 30. Statuta Općine Povljana («Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09, 23/09 i 7/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 1. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine , donosi ODLUKU o radnom vremenu u ugostiteljstvu

ODLUKA O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Na temelju čl. 146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56/13), u svezi odredbe čl. 48 Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015. godine, donijelo je ODLUKU O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Povljana- Usklađenje 1

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/09, 38/09 i 127/10), članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08,118/12), Suglasnosti DUZS Zadar, KLASA: 810-09/14-05/24, od 18.11.2014.godine, i na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana(„Službeni glasnik Zadarske županije" 17/09/, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenog 2014. godine donosi ODLUKU o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Povljana- Usklađenje 1

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik