OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općine Povljana

Odluka o grobljima

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj 19/98) i članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi ODLUKU o groblju

Odluka o proširenju groblja1

Temeljem odredbi članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09,23/09 i 07/10), u predmetu proširenja mjesnog groblja, Općinsko vijeće Općine Povljana na 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi Odluku o proširenju mjesnog groblja u Povljani ''Svi sveti''

Odluka o komunalnom redu-2016

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 22. sjednici, održanoj dana 23. veljače 2016., donosi ODLUKU o komunalnom redu

Prijenos komunalnih vodnih građevina-odluka-izmjena

Na temelju čl.146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama(„Narodne novine“ br.56/13), u svezi odredbe čl.48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13) i čl. 30 Statuta Općine Povljana(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br.17/09, 23/09 i 07/10), i Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina („ Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 8/15), Općinsko vijeće Općine Povljana, na sjednici održanoj 23. veljače 2016.godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Odluka o obavljanju taxi prijevoza

Na temelju čl. 56 st.1 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na 22. sjednici održanoj dana 23. veljače 2016. godine donosi ODLUKU O OBAVLJANJU AUTO TAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

ODLUKA o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Povljana - zona Hršćica

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 15.sjednici održanoj dana 09.03.2015 godine donosi

ODLUKU o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Povljana - zona Hršćica

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik